A fenti számú módosítás is azt a célt szolgálja – mint az már a Ktdt. korábban kihirdetett változatából is kiderült –, hogy az előző termékdíjas szabályozáshoz viszonyítva minél több egyszerűsítés kerüljön bevezetésre, melynek célja, hogy a vállalkozókat érintő adminisztratív terhek, feladatok csökkenjenek. Természetesen
ez utóbbi gondolat a törvény végrehajtási rendeletének kihirdetésével válik majd teljes
egésszé.

Tárgyi hatály A Ktdt. hatályai közül először is a tárgyi hatályban történt változást említem meg. 2012-től.
▫ az akkumulátor;
▫ a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer;
▫ az egyéb kőolajtermék;
▫ az elektromos, elektronikai berendezés;
▫ a gumiabroncs és
▫ a reklámhordozó papír termékkör lesz termékdíjköteles.
A legfontosabb, hogy a csomagolás termékkör helyett 2012-től a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer) válik termékdíjköteles termékké. Az új termékárak alkalmazásához néhány alapvető fogalmat kell megismerni, úgymint a csomagolóeszköz,a csomagolóanyag, a csomagolási segédanyag és az egyéb csomagolószer kifejezéseket, melyek
további részleteit a következő táblázat tartalmazza:
csomagolóeszköz a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására,
egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú,
szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű
tevékenység keretében előállított – ideiglenes
védőburkolat, továbbá a RAKLAP mint csomagoló anyag.

Ha a termékdíjköteles termék jellegénél fogva, egyidejűleg a csomagolószer és a reklámhordózó papír funkciót is betölthet, akkor a termékdíj-kötelezettséget a csomagolószer szabályai alapján kell teljesíteni.
Az egyes termékáramok meghatározására – kivéve a csomagolószer, mivel erre a végrehajtásra
kiadott kormányrendeletben szereplő csomagolószer-katalógus a mérvadó - a vonatkozó rendeleteket
kell figyelembe venni.
A kötelezetti körben történő változások a csomagolószer és a reklámhordozó papírok
gyártóit/forgalmazóit érintik. Általános szabály, hogy a termékdíj-kötelezettség az első belföldi
forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót érinti, ide értve jövő évtől a reklámhordozó papír
forgalomba hozóját is. Ez utóbbi azért lényeges, mivel a nyomdák első vevői helyett a nyomdáknak
maguknak kell teljesíteni a termékdíj-kötelezettségeket. Csakis a belföldi előállítású egyéb
kőolajtermék esetében marad meg az a szabály, hogy az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét,
vagy a saját célú felhasználóját érinti a termékdíj-kötelezettség.
Külföldről érkező raklap esetében az első forgalomba hozót terheli a termékdíj kötelezettség akár használt raklap esetén is .

A saját célú felhasználáson belül pontosításra került a csomagolás elválasztása a terméktől, azaz a
külföldi előállítású és belföldre behozott csomagolás esetében alkalmazandó a „csomagolás esetén a
csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a csomagolás elválasztása a terméktől” szabály.
A csomagolószer forgalomba hozójának a termékdíj fizetésére vonatkozó kötelezettségét akkor nem
kell teljesítenie, ha az első vevője – a következő három eset szerint – nyilatkozatot tesz:

ad.1.: a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és termékdíjátalány fizetésére jogosult
mezőgazdasági termelő;

ad.2.: a csomagolószert csomagolás előállítására újrahasználható csomagolóeszközként használja
fel, és az újrahasználható csomagolószer az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában
szerepel, valamint a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz;

ad.3.: az egyéb csomagolószert nem csomagolás előállítására használja fel.
Az újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik termékdíj-kötelezettsége a belföldi előállítású
csomagolás részeként kibocsátónak, ha a termék az újrahasználható csomagolószer nyilvántartásban
szerepel, és a csomagolást végző a csomagolószerre a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló
209/2005.(X.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint betétdíjat alkalmaz. Míg a külföldről
behozott csomagolás esetén akkor nem keletkezik termékdíj kötelezettség a termék részét képező
újrahasználható csomagolószer után, ha nyilvántartással, bizonylattal igazolt, hogy az újrahasználható
csomagolószert közvetlenül külföldre (a behozatal bevallási időszakán belül) visszaszállították.
Termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek .
Lényeges változás, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettség fogalompontosításra került, azaz 2012-től a
termékdíj-kötelezettség fogalmat kell alkalmazni a termékdíjköteles termékkel, valamint a kötelezettet
érintő a vámhatóság felé teljesítendő feladatokra. Ide tartoznak tehát az alábbi részkötelezettségek:
▫ bejelentkezési,
▫ bejelentési, változás-bejelentési,
▫ termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,
▫ termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,
▫ termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,
▫ bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,
▫ nyilvántartás-vezetési,

A termékdíj kötelezettségek mozzanatonkénti teljesítését is tartalmazza a Ktdt, ami nem más, mint:
1. A bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség, vagyis a kötelezettnek az első
kötelezettséget keletkeztető tevékenységet követően 15 napon belül kell eleget tennie a
bejelentésnek, melyhez VPID számmal rendelkeznie kell, azonban nem lesz kötelező a
továbbiakban a GLN szám. További kötelezettség a változásbejelentés, mely szerint a
termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást (az Art.-ben meghatározottakon túl) a
bekövetkezés időpontjától 15 napon belül kell bejelenteni;

2. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség, mely annyit jelent, hogy a termékdíjköteles termékekről az ellenőrizhetőség céljából a kötelezettnek a valóságot tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie. Ezen kötelezettség a termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőt nem terheli;

3. A bevallási kötelezettség, amit a korábbi szabályoknak megfelelően továbbra is elektronikus
formában és úton a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni.

4. A befizetési kötelezettség, melyet legkésőbb a bevallási határidőig kell teljesíteni –
mégpedig úgy, hogy a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig két tizedesjegy
pontossággal kilogrammban kell megadni. A bevallásban az ezer forint alatti összeget nem
kell megfizetni. A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőnek az átalány
összegének a befizetését a tárgyévet követő év április 20-ig kell teljesítenie.

▫ termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;
▫ változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített
külföldre történő értékesítése.
Negyedévi bevalláshoz kapcsolódóan kell kiegészíteni, vagy lehet visszaigényelni.
Számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettséget kell alkalmaznia a kötelezettnek a
számlán történő átvállaláskor, vagy visszaigénylésre jogosult belföldi vevők, illetve azok
vevőinek kérése alapján, vagy csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi
forgalomba hozatalakor.
Termékdíjtételek
Alapesetben a kötelezettnek a Ktdt. 2. mellékletében lévő termékdíjtételekkel kell kiszámítania a
termékdíj kötelezettségét.
Termékáram (kivéve csomagolószer) Termékdíjtétel
(Ft/kg)
Gumiabroncs 52
Kenőolaj 112
Elektrolittal feltöltött akkumulátor 60
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 80
Reklámhordozó papír 64
Háztartási nagygépek 50
Háztartási kisgépek 50
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék 50
Szórakoztató elektronikai cikkek 100
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött,
nagyméretű ipari szerszámok
50
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 50
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 50
Adagoló automaták 100
Rádiótelefon készülék 500
Csomagolószer termékáram
Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)
Anyagáram
Műanyag 42
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 50
Társított rétegzett italkarton 28
Fém 20
Papír, fa, természetes alapú textil 20 (Raklap/kg)
Üveg 17
Egyéb 50
Kereskedelmi csomagolószer
Anyagáram
Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska) 60
Műanyag bevásárló-reklám táska 1800
Üveg 17
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 300
Társított rétegzett italkarton 130
Fém 300
Egyéb anyagok 300
Azon kötelezett, aki az egyéni hulladékkezelés alkalmazását választja, annak a termékdíj tételeket és
a díjtételek kiszámításának módját a Ktdt. 3. melléklete alapján kell figyelembe vennie. Ez annyit www.termekdijinfo.hu
Kötelezettségek:

▫ bejelentési kötelezettség teljesítése;
▫ bevallási kötelezettség teljesítése;
▫ igazolások kérése;
▫ termékdíj-visszaigénylési eljárás;
▫ ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás;
▫ nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
▫ fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások;
▫ termékdíj befizetés.

A vámhatóság a termékdíj-kötelezettség teljesítését az alábbiak szerint ellenőrizheti:
▫ hatósági ellenőrzés a Ktdt. és a Ket. szabályai szerint;
▫ adóellenőrzés az Art. szabályai szerint.
Fentieken túl lehetősége van még a vámhatóságnak
▫ hatósági felügyelet gyakorlására a Ktdt. és a Ket. szabályai szerint; valamint
▫ a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás
ellenőrzésére a Ktdt. szabályai szerint.

A Top-Palett Kft elkötelezett a környezetvédelem terén ezért a termékdíj megfizetését is komolyan veszi.

Rólunk mondták

Többször későn eszméltünk és elfelejtettük időben leadni rendelésünket de a Top-Palett mindig készségesen segített.
A raklapkezelésben megbízhatóak csak a javithatatlan raklap van selejtezve ,viszont amit megjavítanak azt mindenhol elfogadják tőlünk.
Scroll to top